Get in Touch

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur eget leo at velit imperdiet varius. In eu ipsum vitae velit congue iaculis vitae at risus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.


เงินเดือน: 10,000 - 15,000

คุณสมบัติ:
- ไม่ต้องมีประสบการณ์
- อายุ 18-35 ปี
- วุฒิ ม.3 หรือสูงกว่า
- สามารถใช้ Microsoft Office ได้

ลักษะงาน:
- บันทึกข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- จัดเก็บ จัดเรียงเอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: 16,500 - 25, 000

คุณสมบัติ:
- อายุ 18-35 ปี
- วุฒิ ม.3 หรือสูงกว่า
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้
- สามารถสื่อสารภาษาจีนได้

ลักษะงาน:
- จัดซื้อ - จัดหา

เงินเดือน: 15,000 - 20,000

คุณสมบัติ:
- อายุ 18-35 ปี
- วุฒิ ม.3 หรือสูงกว่า
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้
- มีความละเอียดรอบคอบ
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ลักษะงาน:
- จัดหาสินค้าใช้กับลูกค้า

เงินเดือน: 10,000 - 15,000

คุณสมบัติ:
- อายุ 18-35 ปี
- วุฒิ ม.3 หรือสูงกว่า
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้
- สามารถสื่อสารภาษาจีนได้

ลักษะงาน:
- ประสานงานและให้ข้อมูลแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์, อีเมล, ไลน์, ฯลฯ

เงินเดือน: 16,000 - 20,000

คุณสมบัติ:
- อายุ 18-35 ปี
- วุฒิ ม.3 หรือสูงกว่า
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้
- สามารถสื่อสารภาษาจีนได้

ลักษะงาน:
- บันทึกรายงานการประชุม
- ติดต่อประสานงาน
- ตรวจเอกสารและจัดทำเอกสาร

เงินเดือน: 10,000 - 15,000

คุณสมบัติ:
- อายุ 18-35 ปี
- ไม่จำกัดวุฒิ

ลักษะงาน:
- ขับรถรับ-สังสินค้า