เงื่อนไขการจัดส่งสินค้าภายในประเทศ


1. การจัดส่งสินค้าในประเทศ จะตัดรอบแพ็คสินค้าเวลา 15.00น.ของวัน กรณีออกบิลและชำระเงินหลังเวลาดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์แพ็คสินค้าและจัดส่งในวันถัดไป

2. บริษัทฯ จะทำการแนบบิลค่าขนส่งทุกครั้ง กรณีคุณลูกค้าไม่ต้องการให้แนบบิล รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกครั้งทุกบิล

3. กรณีการขนส่งเอกชนที่ลูกค้าเลือก แต่บริษัทขนส่งเอกชนนั้นๆไม่สามารถจัดส่งได้(เนื่องจากข้อจำกัดด้านขนาด น้ำหนัก ประเภทสินค้าหรืออื่นๆ) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เลือกการขนส่งให้อัตโนมัติตามความเหมาะสม

4. กรณีเจ้าหน้าที่มีการออกบิลขนส่งให้โดยอัตโนมัติ คุณลูกค้าสามารถยกเลิกบิลได้ถ้ายังไม่ต้องการออกบิลสินค้านั้นๆ