ขนส่งทางเรือระบุอย่างไร ??

หากคุณลูกค้าต้องการขนส่งทางเรือ
กรุณาระบุ " รหัสสมาชิกและตามด้วย (M)"

เช่น  SA1234 (M)  ** ด่านบนกล่องสินค้าตัวใหญ่ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน **

กรณีไม่มีการระบุรูปตัวอย่างการขนส่ง

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ นำเข้าสินค้ามาทางรถเท่านั้นค่ะ