ข่าวสารและโปรโมชั่น

ขนส่งทางเรือระบุอย่างไร ??

หากคุณลูกค้าต้องการขนส่งทางเรือกรุณาระบุ " รหัสสมาชิกและตามด้วย (M)"เช่น  SA1234 (M)  ** ด่านบนกล่องสินค้าตัวใหญ่ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน **กรณีไม่มีการระบุรูปตัวอย่างการขนส่ง