เงื่อนไขการใช้บริการขนส่งสินค้าจากจีน


1. เพื่อความสะดวกในการขนส่ง คุณลูกค้ากรุณาแจ้งประเภทสินค้าที่ต้องการส่งกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

2. การชำระเงินค่าขนส่ง คุณลูกค้ากรุณาชำระเงินเมื่อมีการเรียกเก็บค่าขนส่งจากทางบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งสินค้าหากยังไม่ได้รับการชำระค่าขนส่งอย่างถูกต้อง

3. การรับสินค้า หากคุณลูกค้าพบว่าสินค้ามีปัญหากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันทีหรือแจ้งภายใน3วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า หากเกินเวลาที่กำหนดบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

3.1 กรณีสินค้าทั่วไป หากสินค้าเกิดความเสียหายหรือสูญหาย อันเกิดจากการขนส่งระหว่างประเทศ ทางบริษัทฯยินดีรับผิดชอบ แต่ไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่ง หรือหากเกิดความผิดพลาดจากทางร้านค้าจีนหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้า ทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ทุกกรณี

3.2 สินค้าประเภทเซรามิก กระเบื้องและเครื่องแก้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากสินค้าแตกหักเสียหายทุกกรณี หากลูกค้าต้องการจัดส่งสินค้าประเภทดังกล่าว ควรให้ทางร้านค้าทำการตีลังไม้และจัดส่งสินค้าทางเรือเพื่อลดความเสี่ยงที่สินค้าจะเกิดความเสียหาย

3.3 กรณีคุณลูกค้าส่งสินค้าประเภท อย. มอก. หากสินค้าสูญหาย เสียหายหรือถูกยึด ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี รวมถึงเรื่องระยะเวลาการขนส่ง

4. ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งของบริษัทฯ ระยะเวลาที่แจ้งเป็นเวลาโดยเฉลี่ยซึ่งอาจเร็วกว่าหรือช้ากว่า ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในความเสียหายต่อความล่าช้าของสินค้าในทุกกรณี แต่บริษัทจะพยายามจัดส่งสินค้าให้ถึงลูกค้าโดยเร็วที่สุด

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากการใช้บรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะสมกับประเภทสินค้าของทางร้านค้า ซื่งหากลูกค้าไม่สามารถให้ทางร้านค้าตีลังไม้ได้ ทางบริษัทฯยินดีดำเนินการตีลังไม้เพื่อป้องกันความเสียหายและจะมีค่าใช้จ่ายในการตีลังไม้เพิ่มเติม

6. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจเช็คสินค้ากรณีจำเป็น เพื่อระบุและบันทึกสินค้า

7. กรณีลูกค้าไม่ติดต่อรับสินค้าภายใน1เดือนนับจากวันที่สินค้าเข้าโกดังไทย ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการขายสินค้าทอดตลาด

8. กรณีคุณลูกค้าไม่ได้ทำการแจ้งเลขแทรคเพื่อผูกกับรหัสลูกค้าไว้ เมื่อสินค้าเข้าโกดังไทยครบ 2สัปดาห์ เจ้าหน้าที่จะใส่เลขรหัสให้ โดยยึดตามข้อมูลในใบแทรคที่ติดมากับกล่องสินค้า

9. หากคุณลูกค้าเปิดรหัสและใช้บริการขนส่งกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในข้อตกลงต่างๆ ข้างต้นทุกกรณี